#KIJKEN #KOPEN #VERHUIZEN

Een aantrekkelijk gelegen ruim 3-KAMER TOP-HOEK-APPARTEMENT (ca. 76 m²) op de gunstige en vrije 4e verdieping; geen bovenburen, geen zij-buren, alleen onderburen, dus absoluut VEEL VRIJHEID!

TOTAAL EN COMPLEET VERBOUWD in 2013’/’14

see English text below!
==================

Ideaal voor de senior(en), maar ook voor jongere(n) geschikt!

Alvast een korte rondleiding; middels de hoofdentree van het gebouw ‘HAESWIJK’ via een bordestrap of rolstoelvriendelijk looppad bereikbaar.
Voorportaal met belbord/postbussen/intercom en automatisch bedienbare deuropeners.

Via de corridors per etage kunt u bij zowel de Toren, Tussenvleugel als de Zijvleugel komen.

Nr. 95 is gesitueerd in de ‘West-Zijvleugel’ en via de eigen entree opzij van het gebouw daar komt u bij de entree’s van deze vleugel.
(U bent er hier dus ook heel gemakkelijk zo in en uit). Parkeren doe u achter of opzij op eigen terrein.

INDELING;
vanuit de lift (of het trappenhuis) via de geheel overdekte galerij/corridor met raampartijen; direct aan de linkerzijde van het gebouw, naast het kanaal bevind zich nr. 95.

Meterkast buiten (geen gas); Entree/grote ruime gang/binnenhal;
Deur-toegang naar de ruime woonkamer met veel lichttoetreding (W); brede doorloop naar de ruime eet-keuken met tevens de toegangsdeur naar het ruime balkon (W);

deze is gedeeltelijk overdekt en biedt een heerlijk ruim uitzicht over het Oegstgeester Kanaal.
NB; balkon is iets breeder dan normaal; u kunt nl. ook hier veilig naar buiten via het balkon-opzij (vluchtweg), wat via een (afgesloten) tussendeur weer uitkomt op het trapportaal en de lift.

De keuken is ook extra ruim en luxe uitgevoerd (in 2013/’14 is alles verbouwd; voorheen bevond zich de keuken nl. aan de voorzijde)
incl;. koel-vrieskast, oven en vaatwasser; koken gebeurd elektrisch en de afzuigkap.

Vanuit de kamer en het balkon is er altijd ‘contact-met-buiten’ en het levendige uitzicht over het Oegstgeest kanaal met al z’n levendige bootjesverkeer af en aan wat er voor zorgt dat u zich daardoor nooit echt zult gaan vervelen;

er gebeurt hier altijd wat…; trouwens alle winkels zijn vlakbij en er is een bushalte voor de deur.

Heerlijk comfortabele luxe badkamer met inloopdouche vzv. klap-deur, luxe wastafelmeubel, toilet (hangcloset) en een handige afsluitbare nis voor de wasapparatuur. Verlaagd plafond met dimbare inbouwspots, vloerverwarming en een design-handoekenradiator; een leuk ‘omkleedhoekje’ met praktische bergkast maken het geheel compleet.

In de slaapkamer op de hoek is een extra zijraam en er is een flinke garderobe-kastenwand (los) geplaatst.
De 2e slaapkamer zit aan de galerijkant, waar voorheen de keuken was; deze is geheel prive en ligt aan de Oostzijde.

Er loopt dus bijna nooit iemand langs en u zit hier dus geheel prive; zet er even een stoel of bankje neer, niemand zal u storen toch?!

Overige bijzonderheden:

– Actieve, professioneel uitbestede VVE
– Bijdrage VVE bedraagt ca. € 280,– per maand; dit is inclusief de exploitatiekosten, (warm)waterverbruik, lift- onderhoud- schoonmaakkosten, verzekeringen etc.
– Voorzien van blokverwarmingssysteem; recent zijn de ketels vervangen; Liften zullen binnenkort worden vernieuwd.
– Bijdrage (voorschot) warmtekosten bedraagt ca. €107,- per maand; het werkelijk ‘netto’ gebruik vind plaats dmv. na verrekening via speciale calorie-warmtemeters; radiatoren vzv. thermostaten.
– 2 Zonneschermen (rood) aan het balkon + achterzijde + ook aan de entrée-zijde buiten
zonnewering aan de galerij is van de Vve en zal worden vervangen door UV filter glas
– Geheel vzv. fraai in ‘eikenhout motief’-lamel-parketvloeren
– Alle wanden/plafonds wit gestuukt
– werkelijk subliem onderhouden en zonder kosten zo te betrekken
– Verder is er nog een aparte berging beneden op de begane grond voor uw spullen en opslag.
– 2 gemeenschappelijke fietsenstallingen

Er is een gemeenschappelijke zaal waar de bewoners (en buitenstaanders) via de Stichting Radius, aan allerlei gezellige activiteiten kunnen deelnemen.
In het complex zijn een kapsalon (donderdag) een manicure/pedicure (is er zelfs een eigen wasserette aanwezig…)

Ook kunnen uw gasten blijven overnachten door gebruik te maken van de speciale logeerkamers tegen een gebruiksvergoeding.

Tevens is er een huismeester aanwezig op speciale tijden.

Kortom een ideale plek voor bijv. zelfstandige senioren (50/60/70++) die wat kleiner en comfortabeler willen gaan wonen.

Ook is hier geen speciale leeftijdsgrens; het complex is dus geschikt voor jong & oud!

=========================================================

#LOOKING #BUYING # MOVING

An attractively located spacious 3-ROOM TOP-CORNER APARTMENT (approx. 76 m²) on the convenient and in a private corner of the 4th floor.
no upstairs neighbours, no side neighbours, only downstairs neighbours, so plenty of LOTS OF PRIVACY!

TOTALLY AND COMPLETELY RENOVATED in 2013 ‘/’ 14

Ideal for the senior(s), but also suitable for younger!

A short tour initially; accessible by the main entrance of the ‘HAESWIJK’ building by steps or wheelchair-friendly walkway.
Main entrance with remote doorbells / mailboxes / intercom and automatic door openers.

You can reach the Tower, Intermediate Wing and the Side Wing trough the corridors per floor.

No. 95 is situated in the ‘West Side Wing’ and through the private entrance on the side of the building you will reach the entrances of this wing.
(It is therefore very easy to get in and out here). You can park behind or beside your common property.

LAYOUT;
from the elevator (or the stairwell) through the fully covered gallery / corridor with windows; directly on the left side of the building, next to the canal is No. 95.

Meter box outside (no gas); Entrance / large spacious hallway / inner hall;
Door access to the spacious living room with lots of light (W); wide passage to the spacious dining kitchen with also the entrance door to the spacious balcony (W); this is partly covered and offers a wonderful wide view over the Oegstgeester Canal.

NB; balcony is slightly wider than usual; here you can also safely exit through the balcony to the side (escape route), which leads to the staircase and the elevator via a (locked) connecting door.

The kitchen is also extra spacious and luxurious (everything was renovated in 2013 / ’14; previously the kitchen was located at the front)
included; fridge-freezer, oven and dishwasher; ceramic stovetop; the kitchen fan exhaust leads directly to the roof.

From the living room and the balcony there is always ‘contact with the outside’ and the lively view over the Oegstgeest canal with all its busy boat traffic ensures that you will never really get bored;

There is always something going on here …; besides all shops are nearby and there is a bus stop in front of the door.

Wonderfully comfortable luxury bathroom with walk-in shower. folding door, luxury washbasin, toilet (wall hung) and a handy closable niche for the washing equipment. Suspended ceiling with dimmable recessed spotlights, electrical floor heating and a design towel radiator; a nice ‘changing corner’ with practical storage cupboard makes the bathroom complete.

In the bedroom on the canal-corner is an extra side window and a large wardrobe closet wall (loose).
The 2nd bedroom is on the gallery side, where the kitchen used to be; this is completely private and is located on the east side.

So there is hardly ever anyone walking by and you are sitting here completely private; put a chair or bench there, no one will disturb you right ?!

Other details:

– Active, professionally adminstered VVE
– Contribution to the VVE is approximately € 280 per month; this includes operating costs, (hot) water consumption, elevator maintenance, cleaning costs, insurance, etc.
– Equipped with central heating system; the boilers have recently been replaced; Lifts will be renewed soon.
– Contribution (advance) heating costs is approximately € 107 per month; the actual ‘net’ use takes place by means of. after settlement via special calorie heat meters; radiators with individual thermostats.
– 2 awnings (red) on the balcony + rear + also on the entrance side outside
sun protection on the gallery is from the VVE and will be replaced by UV filter windows
– Beautiful ‘oak-wood motif’ parquet floors
– All walls / ceilings are plastered white
– Really sublime maintenance condition and ready to occupy immeadiately
– There is also a separate storage room in the cellar for your belongings and storage.
– 2 communal indoor bicycle sheds

There is a common ‘party’ room where residents (and outsiders) can participate in all kinds of fun activities through the Radius Foundation.
In the complex there are a hairdresser (Thursday) a manicure / pedicure (there is even a private laundry …)

Your guests can stay overnight by using the special guest rooms for a small fee.

There is also a caretaker present at special times.

In short, an ideal place for independent seniors (50/60/70 ++) who want to live a bit smaller and more comfortable.

There is of course no special age limit here; the complex is therefore suitable for young & old!

Verkoper verteld!